پنجشنبه , ۱۶ اسفند ۱۳۸۰
Thursday 07 March, 2002 15:00
Week 14 IPL 2001-2002
Tabriz

Additional information

Referee
Mohsen Ghahremani
Referee 1
Reza Sekhandan
Referee 2
Allahverdi Mahrokhi

TeraktorSazi
Mahmoudi  15
Pas
Esmaeili  76Top