یکشنبه , ۲۶ اسفند ۱۳۸۰
Sunday 17 March, 2002 15:00
Week 16 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Ali Khosravi
Referee 1
Sohrab Saei
Referee 2
Hormoz Moshfegh

Peykan
Modirrosta 1
Ostovari 81


Top