یکشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 21 April, 2002 15:30
Week 18 IPL 2001-2002
Tehran
0
1
Pas

Additional information

Referee
Hossein Arabbaraghi
Referee 1
Mohamad Najafi
Referee 2
Rasol Foroghi

Pas
Khatibi 65

Top