یکشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 21 April, 2002 16:00
Week 18 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Jalal Moradi
Referee 1
Karim Sistani
Referee 2
Heidar Shakor
Top