سه شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۱
Tuesday 30 April, 2002 15:00
Week 20 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Fereidon Esfehanian
Referee 1
Nader Jafari
Referee 2
Hatam Bakpor
Top