پنجشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
Thursday 09 May, 2002 17:00
Week 22 IPL 2001-2002
Tehran

Additional information

Referee
Ali Khosravi
Referee 1
Esmaeil Safiri
Referee 2
Ebrahim Porfaraji

Peykan
Modirrosta
Ostovari
Shirdel


Top