Player list

Name Team Matches played Position
Pas 0 3 3 0 0 0 0 0
Mohtasham Tabriz 0 1 1 0 0 0 0 0
Omid Ganaveh 0 3 3 0 1 0 0 0
Shahrdari Bam 0 1 1 0 0 0 0 0
Mohtasham Tabriz 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 2 2 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 0 1 1 0 0 0 0 0
Niroye Zamini 0 4 3 1 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 6 5 1 0 0 0 0
Sardar Bukan 0 0 0 0 0 2 0 0
Sepidrood 0 0 0 0 1 0 0 0
Vista Turbine 0 2 2 0 1 0 0 0
Vista Turbine 0 4 4 0 0 0 0 0
Foolad Novin 0 2 2 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 1 0 1 1 0 0 0
Shohada Babolsar 0 3 2 1 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 2 2 0 0 0 0 0
Spad Tehran 0 2 2 0 0 0 0 0
Avalan Kamyaran 0 1 1 0 1 0 0 0
Shahid Ghandi 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 1 1 0 0 0 0 0
IranJavan 0 3 3 0 1 0 0 0
Mes Novin Kerman 0 4 4 0 0 0 0 0 Forward
IranJavan 0 6 3 3 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 0 0 0 0 1 0 0
Omid Ganaveh 0 0 0 0 0 1 0 0
Oghab Tehran 0 1 1 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 0 0 0 1 0 0 0
Oghab Tehran 0 1 1 0 0 1 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 0 0 0 1 0 0 0
Sepidrood 0 1 0 1 0 0 0 0
IranJavan 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 3 3 0 0 0 0 0
Sardar Bukan, Shams Azar 0 10 10 0 0 0 0 0
Melli Hafari 0 0 0 0 1 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 1 0 1 0 0 0 0
Vista Turbine 0 2 2 0 0 0 0 0
Elmo Adab 0 1 1 0 0 0 0 0
Omid Ganaveh 0 0 0 0 0 1 0 0
Mes Novin Kerman 0 2 1 1 0 0 0 0
Shohada Babolsar 0 1 1 0 0 0 0 0
Melli Hafari 0 1 1 0 0 0 0 0
IranJavan 0 1 1 0 0 0 0 0
Spad Tehran 0 3 3 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 8 5 3 0 0 1 0
Omid Ganaveh 0 0 0 0 0 1 0 0
Vista Turbine 0 3 2 1 0 0 0 0
Shams Azar 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 6 6 0 0 0 0 0
Football betting online with Betway


Top