جمعه , ۲ بهمن ۱۳۸۳
Friday 21 January, 2005 15:00
Week 18 IPL 2004-2005
Hafezieh

Additional information

Referee
Afsharian
Referee 1
Nejati
Referee 2
Kahori

Fajr-Sepasi
Mousavi

Esteghlal
Kazemi
LotfiTop