جمعه , ۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
Friday 22 April, 2005 17:00
Week 26 IPL 2004-2005
Fooladshahr

Additional information

Referee
Rafiei
Referee 1
Rafati
Referee 2
Kahori

Zob-Ahan
Fatemi 18
Karimian 91
Normohmadi
Hosseini 68
Korbekandi 71

Saba
Daei 44,74
Daghighi 74
Alvandi
Bakhtiarizadeh
Soltani
Beigi
Zarei
Daghighi
Daei
MarkosiTop