یکشنبه , ۲۲ خرداد ۱۳۸۴
Sunday 12 June, 2005 17:30
Week 29 IPL 2004-2005
Azadi

Additional information

Referee
Ghahremani
Referee 1
Nejati
Referee 2
Karbasforosh

Esteghlal
Kazemi 35
Gilaori 54
Kheiri 75
Majidi 77

Kheiri

Saipa

Yousefi 70
Abasfard 84,89

Abasfard
KhazirsiTop