جمعه , ۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
Friday 27 April, 2007 16:30
Week 27 IPL 2006-2007
Hafezieh

Additional information

Referee
Jahani
Referee 1
Farahnia
Referee 2
Barvan

Fajr-Sepasi
Faraji 14
Moradi
Pourgholami
Dehghani
Faraji

Bargh
Mohamadi 4
Zare 44
Abedi 85
Matori
Godarzi
Abedi

برق: ميروسلاو هيل، ميرهانى هاشمى، الكساندر تاتوسيان، مجتبى انصافى،آغوان مگرچيان، فرهاد محمدى، مهدى كريميان، ستار زارع (هادى ايمانى)، شهرام گودرزى (محمد آقامحمدى ۴+۹۰)، محمد مطورى و روبرت ماركوسى (فريد عابدى ۶۳)
سرمربى: بيژن ذوالفقارنسب
فجر: سوشا مكانى، يوسف مرادى، بابك پورغلامى، على محمد دهقان، ميثم اميرى، مهدى شجاعى (رضا خالقى فر ۶۷)، غلامرضا رضايى، احتشام ساسانى (محمود محمدى ۷۶)، بهمن طهماسبى (مجتبى زارعى ۶۶)، هاشم بيگ زاده و حسن فرجى
سرمربى: غلامحسين پيروانى

Top