یکشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 21 April, 2002 16:00
Week 18 IPL 2001-2002
Ahvaz

Additional information

Referee
Ali Khosravi
Referee 1
Manochehr Nazari
Referee 2
Esmaeil Mirzabeigi

Foolad
Gomohamadi  18Top