Player list

Name Team Matches played Position
Saipa 0 0 0 0 0 1 0 0
Machine Sazi 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 6 3 3 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 6 6 0 0 1 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 2 2 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 1 0 1 1 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 2 2 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 1 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine, Mes Shahr-e Babak 0 2 2 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 1 1 0 0 0 0 0
Malavan 0 11 8 3 2 0 0 0 Forward
Kheybar 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 2 2 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 5 4 1 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Vista Turbine 0 4 4 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 4 4 0 0 1 0 0
Malavan 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 5 3 2 0 0 0 0 Midfielder
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 8 8 0 0 0 0 0 Forward
Saipa 0 6 6 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 2 0 2 0 0 0 0
Arman Gohar 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine, Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Rayka Babol 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 4 4 0 0 0 0 0


Top