Player list

Name Team Matches played Position
Shams Azar 0 3 3 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Qashqai 0 4 3 1 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 2 2 0 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 5 1 4 0 0 0 1
Qashqai 0 2 2 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 6 5 1 0 0 1 0
Shams Azar 0 3 3 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan, Malavan 0 3 3 0 1 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Pars Jonoubi Jam 0 2 2 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 3 3 0 0 0 0 0
Malavan 0 2 2 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 2 2 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 4 4 0 0 0 0 0
Kheybar 0 2 2 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0 0
Saipa 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Saipa 0 0 0 0 0 1 0 0 Goalkeeper
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai, Shahrdari Hamedan 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 1 1 0 0 1 0 0
Machine Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 1 0 0
Shahrdari Hamedan 0 4 4 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 0 1 0 0 0 0 Defender
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 1 0 0 0
Kheybar 0 3 3 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 6 4 2 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 1 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 4 4 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 5 5 0 1 0 0 0
Mes Kerman 0 3 3 0 0 0 0 0
Malavan, Mes Shahr-e Babak 0 2 2 0 0 2 0 0
Shahin Bushehr 0 3 3 0 0 0 0 0 Midfielder
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0


Top