چهارشنبه , ۱۵ فروردین ۱۳۸۶
Wednesday 04 April, 2007 16:00
Week 24 IPL 2006-2007
Hafezieh
1
0
Pas

Additional information

Referee
Mozafari
Referee 1
Shams
Referee 2
Zare

Bargh
Markosi 45
Mohamadi

Pas

Borhani
Kasparof
Mikhtarian
Rahmati


برق: ميروسلاو هيل، الكساندر تاتوسيان، صمد زارع، ميرهانى هاشمى، فرهاد محمدى، مهدى كريميان، آغوان مگرچيان، هادى ايمانى، ستار زارع (قاسم غلام زاده ۹۰)، محمد مطورى (شهرام گودرزى ۶۲)، روبرت ماركوسى (فريد عابدى ۷۸)
سرمربى: بيژن ذوالفقارنسب
پاس: گئورگ كاسپاروف، اميد خورج، احمد كاظم، حنيف عمران زاده، حسين پاشايى (عباس آقايى ۵۷)، كيانوش رحمتى، ميثم منيعى، خسرو حيدرى، هاملت ميختاريان، محمد غلامى (مصطفى چترآبگون ۵۷)، آرش برهانى (هادى شكورى ۷۵)
سرمربى: همايون شاهرخى


 Top